Programsko rešenje UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA  je organizacijsko-programsko rešenje koje u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016) omogućava kompleksno upravljanje stambenim zgradama.

Programsko rešenje za profesionalno upravljanje zgradama omogućava Vam:

 • Formiranje baze zgrada i vlasnika delova zgrade
 • Evidenciju podataka za Registar stambenih zajednica
 • Donošenje godišnjeg plana upravljanja zgrade s automatskim fakturisanjem sredstava stambene zajednice potrebnih za podmirenje svih planiranih troškova zgrade
 • Automatski obračun naknade organizatoru profesionalnog upravljanja te osiguranja zgrade
 • Vođenje evidencije svih prihoda i rashoda zgrade
 • Praćenje naplate te pripremu dokumenata za prinudnu naplatu
 • OBJEDINJENA NAPLATA – mogućnost obračuna preko deset različitih vrsta troškova na jednom računu (naknada za upravljanje, tekuće održavanje, investiciono održavanje, čišćenje, stubišna struja, komunalna naknada, zakupnina/najamnina, uređenje zelenih površina, odvoz smeća, isporuka vode, toplane,…).
 • Automatsko štampanje uplatnica (mogućnost ispisa sa 1D i 2D barkodom)
 • Raspoređivanje kamata od oročenih sredstava fonda zgrade – automatika proporcionalnog raspoređivanja kamata po računima zgrada ( u slučajevima da više zgrada deli isti račun)
 • Detaljnu tehničku evidenciju zgrade, vođenje dnevnika, izradu narudžbenica, evidenciju šteta
 • Automatski prenos matičnih i finansijskih podataka s jednog na drugog vlasnika prilikom prodaje stanova
 • Praćenje otplate kredita stambene zajednice – mogućnost pojedinačnog ispisa iznosa kredita na računu/uplatnici ili u sumi s redovno obračunatom naknadom sredstava stambene zajednice
 • Obračun sredstava stambene zajednice prema dogovorenom načinu izračuna (po površini, po bodovima, koeficijentu, fiksni iznos po posebnim delovima,…)
 • Obračun osiguranja zgrada po raznim osiguravateljima
 • Evidencije više vlasnika posebnih delova na jednom posebnom delu sa pripadajućim razmerama
 • Finansijska rekapitulacija zgrade
 • Grafički izveštaji sa prikazom naplate sredstava stambene zajednice
 • Jednostruki unos matičnih podataka (bilo da se radi o kupcu ili o dobavljaču)
 • Praćenje knjigovodstva po vrstama radova (investiciono održavanje, tekuće održavanje)
 • Automatski prihvat datoteke izvoda i automatsko povezivanje sa računima sredstava stambene zajednice
 • Formiranje grupnih i pojedinačnih opomena za poslovne partnere, praćenje naplate po opomenama sa ispisom izveštaja
 • Formiranje grupnih i pojedinačnih izvršenja naplate, ispis izveštaja za praćenje naplate
 • Formiranje višestrukog poziva na broj na opomeni
 • Upravljanje naplatom potraživanja i praćenje naplate potraživanja kupaca
 • Usklađenost sa SEPA formatom razmene podataka platnog prometa s bankama
 • Vođenje sve dokumentacije zgrade u DMS-u (zapisnici, računi, fotografije, …)
 • Mogućnost ispisa mnoštva raznih izveštaja

DODATNE MOGUĆNOSTI:

WEB alati – pristup i uvid u stanje zgrade putem interneta

 • izveštaji prema vlasnicima i profesionalnim upravnicima (program upravljanja, zaduženja uplate vlasnika, specifikacija troškova,…)
 • mogućnosti prijave kvara dostupan od 0 do 24 sata svih 365 dana u godini
 • uvid u status rešavanja zahteva i kvarova
 • pristup s udaljene lokacije
 • pokretanje aplikacije sa pametnih telefona – korišćenje od strane referenata (tehničara) dok su na ‘terenu’
 • GIS vizualizacija lokacije stambene zgrade sa bogatim izveštajnim i grafičkim prikazima

Prednosti korišćenja WEB alata prema kategorijama korisnika:

Vlasnici delova zgrade imaju uvid u:
 • stanje sredstava stambene zajednice
 • karticu prostora kojem je vlasnik
 • specifikacije troškova zgrade
 • pregled fakturisanih poslova
 • program održavanja zgrade
Profesionalni upravnici imaju uvid u:
 • sve što i vlasnici delova zgrade, za sve zgrade i prostore s kojima upravljaju
 • kompletan pregled svih izveštaja
 • pristup s udaljene lokacije